Pcb undersøgelse

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s kan tilbyde at udføre en PCB undersøgelse. PCB (Polyklorerede biphenyler) er en gruppe industrielt fremstillede klorerede organiske stoffer, som har vist sig at være miljø- og sundhedsskadelige stoffer. En PCB undersøgelse kan være nødvendig, idet PCB bl.a. kan være kræftfremkaldende, påvirke immunforsvaret og være hormonforstyrrende.

PCB er anvendt som tilsætningsstof i en række byggematerialer i perioden 1950-1976 på grund af dets brandhæmmende og blødgørende egenskaber. PCB er bedst kendt fra anvendelse i fugemasser, men indgår desuden i en række andre produkter som termoruder, maling, gulvbelægning og tilsætningsstoffer til beton og mørtel. Fra 1977 blev det forbudt at anvende PCB i disse materialer i Danmark, og behovet for at udføre PCB undersøgelser opstod.

PCB er benyttet i en række lukkede systemer som kondensatorer f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, og oliefyldte kondensatorer, transformere, og strømgennemføringer i forbindelse med højspændingsanlæg, oliefyldte kabler samt hydraulikolie. PCB undersøgelser er yderst relevante, idet det fra 1986 blev totalt forbudt at anvende PCB i Danmark. PCB optages i den menneskelige organisme ved både berøring og indånding. Ligeledes optages PCB af andre byggematerialer, der er i kontakt med PCB-holdige materialer.

Der kan derfor i indeklimaet forekomme afgasninger fra PCB efter PCB-holdige materialer er fjernet. Jf. Miljøstyrelsens regler skal PCB på mere end 50 mg PCB/kg behandles som farligt affald. Det er derfor bygherrens ansvar, at PCB-holdige materialer registreres, anmeldes og bortskaffes på korrekt vis i henhold til Miljøstyrelsens retningslinier, og at der evt. udrøres en PCB undersøgelse.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s kan tilbyde udførelse af PCB undersøgelser i forbindelse med PCB-registrering, samt rådgive om de videre tiltag i forbindelse med en PCB undersøgelse og-sanering.


Ring +45 56 13 08 00