Persondatapolitik

1. Indledning

1.1 Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan
ØSTERGAARD bygge & indeklima a/s (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”)
indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med køb af services,
medlemskab, produkter eller generel brug af vores hjemmeside.
1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde
databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”)
og reglerne heri om oplysningspligt.

2. Indsamling af oplysninger ved brug af cookies

2.1 Ved besøg og brug af vores hjemmeside(r), indsamles og bruges cookies på baggrund
af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter browsertype, IP-adresse, lokation
ved login, søgetermer på andre hjemmesider (herefter "Cookiedata").
2.2 Cookiedata bruges til forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen,
forebyggelse af svindel og snyd, at foretage målrettet markedsføring.
2.3 Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse
med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.
2.4 Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved
besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din
browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies
har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og det vil medføre, at der er funktioner
på hjemmesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies
samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser.
Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i
samtlige browsere.

3. Typer af personoplysninger som behandles

3.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse
med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede
personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, adresse,
telefonnummer, e-mail, købshistorik, fakturerings- og bogføringsbilag, regning status
(saldo, kundepoint el.), bankoplysninger (kortoplysninger eller kontooplysninger). I det
omfang du er kunde hos os, behandler vi også i det nødvendige omfang din (1)
underskrift, (2) kundenummer eller CVR-nummer og (3) en sagsbeskrivelse til brug for
den konkrete rådgivning, herunder nødvendige oplysninger om f.eks. vand- og
varmeforbrug, billeder og andre illustrationer til brug for målinger osv.
3.2 Vi indsamler ikke aktivt følsomme personoplysninger, som dermed kun behandles,
hvis du uopfordret sender sådanne personoplysninger til os.
3.3 Vi indsamler dine personoplysninger fra dig og, hvor det er relevant, fra eksterne
kilder. Hvis du som hjemmesidebesøgende samtykker til placeringen af cookies på din
enhed, modtager vi aggregerede informationer fra disse cookies fra Google LLC, som
har placeret cookies på din enhed. Google forbeholder sig retten til at behandle
informationerne i disse cookies på sine servere, og du kan læse mere om
serverlokationerne via dette link "https://www.google.com/about/datacenters/
locations/" - på nuværende tidspunkt er serverne placeret i Danmark, USA, Irland,
Belgien, Singapore, Chile, Holland, Finland og Taiwan. Google sikrer at overførslen af
personoplysninger er omfattet af Google LLC's Privacy Shield egencertificering.
3.4 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet
ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved
opdatering af denne Politik.

4. Formål med behandlingen af personoplysninger

4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med
GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende
formål:
a) For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud,
som vi udbyder.
b) At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer.
c) For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til
gældende lovgivning, herunder blandt andet opbevaring af regnskabs- og
bogholderibilag i overensstemmelse med gældende lovgivning.
d) At modtage og videregive oplysninger til offentlige myndigheder hvor loven
kræver dette.
e) For at kunne give support og servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål
eller klager og sende opdateringer om vores produkter og services.
f) For at forhindre svindel og bedrageri eller uretmæssig brug af vores produkter,
services og hjemmeside, herunder behandling af personoplysninger til brug i
forbindelse med søgsmål.
g) For at forbedre vores produkter, services eller hjemmeside.
h) At sende nyhedsbreve via e-mail.

5. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

5.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i
overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de
konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:
a) Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete
personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for de konkrete personoplysninger
dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a, idet samtykket altid kan trækkes
tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i
denne Politik, og hvis samtykket trækkes tilbage, slettes personoplysningerne, der
behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles for
eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.
b) Behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt med den registrerede
person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.
c) Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der
træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf.
GDPR, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.
d) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel
6, stk. 1, litra c.
e) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den
registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder,
der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR,
artikel 6, stk. 1, litra f.
f) Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets
interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået
pålagt, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra e.
5.2 Vi foretager i tillæg til ovenstående i nogle tilfælde behandling af personoplysningerne
ved videregivelse til tredjemand med henblik på tredjemands markedsføring af
produkter, der ikke er vores. Inden vi foretager denne behandling, indhenter vi
samtykke hertil. Vi foretager denne behandling med følgende formål for øje: Vi bruger
Google Analytics på vores hjemmeside til at modtage aggregerede informationer om
hjemmesidebesøgende. Dette bruges til at forbedre vores hjemmeside, og i den
forbindelse indsamler Google LLC informationer lagret i cookies, som er placeret på
din enhed, hvis der er givet samtykke til dette.

6. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

6.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver
det, herunder når det er relevant og på din og/eller den dataansvarliges konkrete
anmodning herom.
6.2 Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:
a) SKAT (i forbindelse med bogføring mv.).
b) Banker (i forbindelse med udbetalinger, modtagelse af betalinger mv.).
c) Databehandlere.
d) Leverandører.
6.3 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle virksomheder som
leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores
services og produkter. De eksterne virksomheder vil ikke modtage eller behandle
personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf.
Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er databehandlere for os,
sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale,
som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne virksomheder eller
samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af
personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelseseller
persondatapolitik, som de eksterne virksomheder vil gøre opmærksom på,
medmindre lovgivningen foreskriver andet.
6.4 Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden
for EU/EØS.

7. Sletning og opbevaring af personoplysninger

7.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores
behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det
tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for
dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved
spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du
velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder nederst i denne Politik.

8. Rettigheder for registrerede personer

8.1 Registrerede personer har en række rettigheder, som vi kan hjælpe med. Hvis man
som registreret person vil gøre brug af sine rettigheder, skal vedkommende kontakte
os. Rettigheder omfatter følgende:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Registrerede personer har ret til at få
indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende, samt en række
yderligere oplysninger.
8.1.1
Ret til berigtigelse (rettelse): Registrerede personer har ret til at få urigtige
oplysninger om sig selv rettet.
8.1.2
Ret til sletning: I særlige tilfælde har registrerede personer ret til at få slettet
oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle
sletning indtræffer.
8.1.3
Ret til begrænsning af behandling: Registrerede personer har i visse tilfælde ret
til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis en registreret
person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle
oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.
8.1.4
Ret til indsigelse: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at gøre
indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes
personoplysninger. Der kan også gøres indsigelse mod behandling af
oplysninger til direkte markedsføring.
8.1.5
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Registrerede personer har i
visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse
personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
8.1.6
8.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du
bruge de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik.
Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores
behandling af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person. Hvis
du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at
kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

9. Ændringer til denne politik

9.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer
Politikken, ændrer vi datoen og versionen nederst i dokumentet. I tilfælde af
væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores
hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

10. Kontakt

10.1 Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller
flere rettigheder, kan vi kontaktes på moh@oebit.dk.
Dette er version 1, sidst opdateret den 24.04.2020 13:16.

Med venlig hilsen
ØSTERGAARD bygge & indeklima a/s

Link til Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering
Ring +45 56 13 08 00