Når du som bygherre udfører en renovering, skal du sikre, at byggeaffaldet håndteres og sorteres korrekt. Du skal sikre, arbejdsmiljøet for de medarbejdere der håndterer det miljøfarligt affald. Du skal sikre at byggestøv ikke spredes til omgivelserne.

Miljøfarligt affald skal anmeldes til kommunen og sorteres iht. kommunens anvisninger.

Vi udfører miljøundersøgelser, der beskriver bl.a.
- hvilke bygningsmaterialer indeholder miljøfarlige stoffer som eksempelvis tungmetaller, asbest og PCB.
- hvordan kan bygningsdele med miljøfarlige stoffer saneres
- hvilke foranstaltninger skal etableres for at minimere spredning af miljøfarlige stoffer til omgivelserne
- hvilke personlige værnemidler skal anvendes

Ring +45 56 13 08 00