PCB - Polyklorerede biphenyler

PCB (Polyklorerede biphenyler) er en gruppe industrielt fremstillede klorerede organiske stoffer, som har vist sig at være miljø- og sundhedsskadelige stoffer. PCB er anvendt som tilsætningsstof i en række byggematerialer i perioden 1950-1976 på grund af dets brandhæmmende og blødgørende egenskaber.

PCB er bedst kendt fra anvendelse i fugemasser, men indgår desuden i en række andre produkter som termoruder, maling, gulvbelægning og tilsætningsstoffer til beton og mørtel. Fra 1977 blev det forbudt at anvende PCB i disse materialer i Danmark.


 

Desuden er PCB benyttet i en række lukkede systemer som kondensatorer f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, og oliefyldte kondensatorer, transformere, og strømgennemføringer i forbindelse med højspændingsanlæg, oliefyldte kabler samt hydraulikolie. Fra 1986 blev det totalt forbudt at anvende PCB i Danmark.

PCB optages i den menneskelige organisme ved både berøring og indånding. Ligeledes optages PCB af andre byggematerialer, der er i kontakt med PCB-holdige materialer.  Der kan derfor i indeklimaet forekomme afgasninger fra PCB efter PCB-holdige materialer er fjernet.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s kan tilbyde udførelse af PCB-undersøgelser i forbindelse med PCB-registrering, samt rådgive om de videre tiltag i forbindelse med en PCB-sanering.

Ring +45 56 13 08 00